[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 

  

ชื่อ : ดร.พีรพล ไทยทอง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก : บริหารกิจการวิทยาลัย
อีเมล์ : peerapol_teacher@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0934639213

ชื่อ : ดร.อารียา จำนงค์ยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : บริหารงานสถานศึกษา
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0995359939

ชื่อ : นายธวัชชัย ไทยทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0954136450

ชื่อ : นายรัตนพร ไกยนุช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0885151032

ชื่อ : นางสาวศิรินารถ อยู่เวียง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
หน้าที่หลัก : บริหารงานฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 095-195111

ชื่อ : นางสาวพงษ์ลัดดา มานุจำ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก : งานห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0800679863

ชื่อ : คุณครูธวัชชัย ไทยทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก : งานทะเบีบนและวัดผล
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0956190605

ชื่อ : นายณัฐพล มังษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป
หน้าที่หลัก : บริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 093-057292

ชื่อ : นายเนตรนริน มีมั่น
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0638519064

ชื่อ : นางสาวนิภาวรรณ ภูส่งศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0932139190

ชื่อ : นายพงษกร ภิลัยวรรณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก : บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0995101074

ชื่อ : นายดนัย แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก : งานความร่วมมือและบริการชุมชน
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0987438435

ชื่อ : นายภูวนาถ ภูนาเหนือ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่หลัก : งานปกครองและครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0936579635

ชื่อ : นายสาธิต จิตรซื่อ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก : งานสวัสดิการนักศึกษา
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0924180178

ชื่อ : นางสาวภลิตา ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก : งานกิจการนักศึกษา
อีเมล์ : @@@@@@@@
เบอร์โทรศัพท์ : 0967866139
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรทั่วไป
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
๔๑หมู่ ๗ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐ โทร.๐๔๒-๐๑๔๓๓๕
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5